Kỹ Năng Dev

Tìm hiểu thêm
5

Automation Test with Rspec

Edited willnguyen

Làm sao 3 tháng sau bạn cam đoan trang web vẫn chạy đúng như cái lần mà ba 3 tháng trước bạn đã code? Đơn giãn hơn, làm sao mỗi khi bạn refactor, thay đổi code xong mà vẫn biết là logic vẫn đúng? Câu trả lời là automation test. Đây là công cụ để viết automation test cho #ruby_on_rails. Hãy xem chúng ta có gì? #automation_test #rspec

#AUTOMAT.../ #RSPEC/ #RUBY_ON...

2
1

Python

Edited willnguyen

#python

#PYTHON

2
1

Clean Code

Edited willnguyen

#cleancode

#CLEANCODE

2
1

JavaScript

Edited willnguyen

#javascript

#JAVASCRIPT

2
10

Ruby on Rails

Edited willnguyen

#ruby #rails

#RUBY/ #RAILS

2
7

Microservices Patterns and Best Practices

Edited willnguyen

1
6

Angular 8

Edited willnguyen

#angular #javascript

#ANGULAR/ #JAVASCRIPT

1
3

[Book] Ruby Performance Optimization

Edited willnguyen

Collections of Books. Why #ruby is slow and how to fix it.

#RUBY

1
8

Ruby On Rails - Optimize Performance

Edited willnguyen

1
1

Single Responsibility Principle

Edited willnguyen

Đây là chữ S trong SOLID, Single responsibility. Bất cứ hàm hay Class, chúng ta đều phải viết với một nhiệm vụ duy nhất. Tên hàm hoặc tên class sẽ chỉ rõ hàm hay lớp đó làm gì. Do đó, SRP bao gồm cả nghệ thuật đặt tên. Vì nếu bạn đặt tên xong mà thấy rõ ràng một nhiệm vụ duy nhất thì đó là đạt yêu cầu SRP. Đừng implement vội, hãy đặt tên tốt đã. #pattern #principle #design

#PATTERN/ #PRINCIPLE/ #DESIGN

1
1
1
Show more