Clean Code - Dịch sang tiếng việt

Của willnguyen trong Clean Code

G8. Quá nhiều thông tin

·       Design tốt là rất ít interface, làm nhiều với ít code.

·       Cung cấp nhiều functions với ít coupling.

·       Class càng ít methods càng tốt.

·       Function dùng càng ít biến càng tốt.

·       Mỗi class cần ít thông tin nhưng thông tin phải chặt chẽ.

G9. Dead code

G14. Feature Envy

Method của một class chỉ nên phụ thuộc vào biến và hàm của chính class đó.

Note: Mặt khác, nên dùng delegation.