Kỹ Năng Dev

Tìm hiểu thêm
10

Ruby on Rails

Edited willnguyen

#ruby #rails

#RUBY/ #RAILS

3
5

Automation Test with Rspec

Edited willnguyen

How you are sure that your web is still running same like last three months you coded? Or everytime you refactor your code you make sure that you didn't break the logic down. #ruby_on_rails. Let's see what we have here #automation_test #rspec

#AUTOMAT.../ #RSPEC/ #RUBY_ON...

2
1

Python

Edited willnguyen

#python

#PYTHON

2
1

Clean Code

Edited willnguyen

#cleancode

#CLEANCODE

2
1

JavaScript

Edited willnguyen

#javascript

#JAVASCRIPT

2
7

Microservices Patterns and Best Practices

Edited willnguyen

1
8

Angular 8

Edited willnguyen

#angular #javascript

#ANGULAR/ #JAVASCRIPT

1
3

[Book] Ruby Performance Optimization

Edited willnguyen

Collections of Books. Why #ruby is slow and how to fix it.

#RUBY

1
14

Ruby On Rails - Optimize Performance

Edited willnguyen

1
1

Single Responsibility Principle

Edited willnguyen

Đây là chữ S trong SOLID, Single responsibility. Bất cứ hàm hay Class, chúng ta đều phải viết với một nhiệm vụ duy nhất. Tên hàm hoặc tên class sẽ chỉ rõ hàm hay lớp đó làm gì. Do đó, SRP bao gồm cả nghệ thuật đặt tên. Vì nếu bạn đặt tên xong mà thấy rõ ràng một nhiệm vụ duy nhất thì đó là đạt yêu cầu SRP. Đừng implement vội, hãy đặt tên tốt đã. #pattern #principle #design

#PATTERN/ #PRINCIPLE/ #DESIGN

1
1
1
Show more