@willnguyen

Full Stack Ruby On Rails Developer. AngularJS.

0

Single Responsibility Principle

Đây là chữ S trong SOLID, Single responsibility. Bất cứ hàm hay Class, chúng ta đều phải viết với một nhiệm vụ duy nhất. Tên hàm hoặc tên class sẽ chỉ rõ hàm hay lớp đó làm gì. Do đó, SRP bao gồm cả nghệ thuật đặt tên. Vì nếu bạn đặt tên xong mà thấy rõ ràng một nhiệm vụ duy nhất thì đó là đạt yêu cầu SRP. Đừng implement vội, hãy đặt tên tốt đã. #pattern #principle #design